Welcome to National Health Insurance Bureau Site


ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂັ້ນສູນກາງ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ ຫກປຊ ” ຊື່ເປັນພາສາສາກົນ: National Health Insurance Bureau “ NHIB ” ມີຖານະເທົ່າທຽມກັບກົມ,ສັງກັດຢູ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທີການຊ່ວຍວຽກຄະ ນະກຳມາທິການຄຸ້ມຄອງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງ ຊາດຂັ້ນສູນກາງໃນການຄຸ້ມຄອງ, ພັດທະນາລະບົບປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກອງທືນ ປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ຄວາມເປັນມາ

ການໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິການສາທາລະນະສຸກນັບມື້ນັບສູງຂື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນປະເທດກຳລັງພັດທະນາຍ້ອນ 2 ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ : ການເປັນພະຍາດ ແລະ ການພັດທະນາບໍລິການສາທາລິນະສຸກ.

ການເປັນພະຍາດທີ່ບັນດາປະເທດພັດທະນາແມ່ນຈະຮວມເອົາ ທັງພະຍາດຕິດຕໍ ແລະ ພະຍາດບໍຕິດຕໍ່ ,ຍ້ອນການການປ້ອງກັນພະຍາດຍັງມີຂີດຈຳກັດ ຈື່ງເຮັດໃຫ້ພະຍາດຕິດຕໍ່ເກົ່າ(ພະຍາດໄຂ້ຍຸງ,ໄຂ້ຍຸງລາຍ,ອະຫິວາ) ກໍ່ຍັງມີການການປະກົດຂື້ນຢູ່ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອັນໃໝ່ກໍ່ເກີດຂື້ນຕື່ມ(ພະຍາດເອດສ,ພະຍາດໄຂ້ຫວັດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆ); ສ່ວນພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ກໍມີການເກີດຂື້ນຢ່າງທີ່ຍາກແກ່ການຄວບຄຸມ(ພະຍາດເບົາຫວານ,ເສັ້ນເລືອດ, ພະຍາດຫົວໃຈ)ພາໃຫ້ສັງຄົມຕ້ອງສູນເສຍຊັບສີນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການຮັກສາປີ່ນປົວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ.

ການພັດທະນາການບໍລິການສາທາລະນຳສຸກໃຫ້ດີຂື້ນ ຫຼື ທັນສະໄໝຂື້ນ ແມ່ນການໃຊ້ງົບແມ່ນການໃຊ້ງົບປະມານພັດທະນາຢ່າງມະຫາສານທີພາໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍສາທາລະນະສຸກຂອງສັງຄົມ ເພີມຂື້ນຢ່າງກ້າວກະໂດດ ໃນຫຼາຍສະຖານບໍລິການການປີ່ນປົວທີໄດ້ເຮັດໃຫ້ການການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການບໍລິການຫຼາຍຢ່າງສູງຂື້ນບາງຢ່າງຂື້ນສູງຫຼາຍກ່ວາເກົ່າຫຼາຍທົບ.

ການເພີມຂື້ນແບບກ້າວກະໂດດຂອງຄ່າບໍລິການສາທາລະນະສຸກມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ເຈັບເປັນໂດຍສະເພາະຜູ້ເຈັບເປັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍສູງໃນກໍລະນີນອນໂຮງໝໍຫຼືຜ່າຕັດຫຼືການນຳໃຊ້ວິທະຍາການທີ່ມີລາຄາແພງ ໃນການບົ່ງມະຕິ ຫຼືການປີ່ນປົວພາໃຫ້ມີບັນຫາຕໍ່ຜູ້ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ( ຜູ້ທຸກຍາກ ) ບໍ່ສາມາດ ໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ທີ່ບໍ່ທຸກທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການກໍ່ສາມາດທຸກຍາກໄດ້.

ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄາດໝາຍສູ້ຊົຍຂອງສາທາລະນະສຸກຂອງແຕ່ລະປະເທດບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍມີທີ່ວາງໄວ້ເຊັ່ນ: ໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີຂື້ນ ມີຄວາມເປັນທຳໃນການບໍລິການການເຂົ້ານຳໃຊ້ບໍລິການ ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖີງ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຖາວອນຂອງການບໍລິການ.

ແຕ່ລະປະເທດບໍ່ວ່າຈະເກັບຄ່າແນວໄດໃຜກໍ່ແນໃສ່ຄວາມເປັນທຳໃນການປີ່ນປົວປະສິດທິຜົນການຍອມຮັບຂອງປະຊາຊົນຄວາມໝັ້ນຄົງຖາວອນຂອງການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ສຸຂະພາບດີຂື້ນ,ເພື່ອປະຕິບັດໄດ້ຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ ປະກັນສຸຂະພາບທຸກທົ່ວໜ້າແມ່ນມີວິທີການທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນພາກປະຕິບັດທີ່ບັນດາປະເທດໃນໂລກທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສປປລ ກໍ່ເຊັ່ນກັນໄດ້ທຳການສືກສສາຄົ້ນຄ້ວາອອກນິຕິກຳ ແລະ ກະກຽມບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອພັດທະນາລະບົບການປົກຄຸມສຸກຂະພາບທຸກທົ່ວໜ້າ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນການປະກັນສຸກຂະພາບດ້ວຍການບໍລິການ ສຸຂະພາບທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຫຼີກລຽນບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດໃຊ້ຈ່າຍຄ່າປີ່ນປົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເວລາເຈັບປ່ວຍ.

ເຖີງວ່າປັດຈຸບັນ ສປປລ ໄດ້ມີລະບົບປະກັນສຸຂະພາບຫຼາຍລະບົບ(ອປລ,ອປສ,ກປສຊ,ກສທ ແລະ ອື່ນໆ) ແຕ່ໆລະລະບົບລ້ວນແຕ່ມີບັນຫາເຊັ່ນບັນຫາການຂາດດູນເງີນມອບເໝົາໃນສະຖານບໍລິການ,ບໍສາມາດຂະຫຍາຍ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ, ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ, ສະ​ເພາະ ກ​ສ​ທ ກໍ່​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ກຳ​ໜົດ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ທີ່​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ຊັດ​ເຈນ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ກ ນອກ​ນີ້​ບັນ​ດາ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ສິ້ນ​ເປືອງ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຶນການ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ຍັງ​ບໍ່​ກວ້າງ​ຂວາງ ບັນ​ຫາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ການ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ບໍ່​ຄື​ກັນ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຫລາຍ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ໃນ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລະ​ແວງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ກອງ​ທຶນ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ກ​ປ​ຊ) ຈະ​ແກ້​ໄຂ​ທຸກໆ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກ່າວ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ກ​ປ​ຊ ຈະ​ປົກ​ຄຸມ​ທັງ​ໝົດ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ພາ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ເລັ່ຍ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ປະ​ກັນ​ເຖິງ​​ຂັ້ນ​ສູງ​ສຸດ​ຫລຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສິ້ນ​ເປືອງງົບ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ ສາ​ມາດ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທຶນແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ເງິນມອບ​ເໝົາບໍ່​ມີ​ການ​ຈຳ​ແນກ​ຜູ້​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທັງ​ໃນ​ສັງ​ຄົມແລະສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການມີ​ແຕ່​ພັດ​ທະ​ນາ ກ​ປ​ຊ ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່ ສ​ປ​ປ​ລ ກໍ່​ຄື​ຫລາຍ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ ຄາດ​ໝາຍ​ທາງ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ໄດ້.

ການເກີດສິດ

ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ແມ່ນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ລາຍ​ຊື່​ຕາມ​ສຳ​ມະ​ໂນ​ຄົວ ຫລືໃບ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ມີ​ໜ້າ​ໃນ​ຄົວ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນາຍ​ບ້ານໃນ​ເຂດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ທີ່​ມີ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້າງ ກ​ປ​ຊ, ເວ​ລາ​ມາ​ບໍ​ລິ​ການ​ທຸກ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ຄູ່​ສັນ​ຍາ​ຫລັກຜູ່​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ຕ້ອງ​ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ 50% ຂອງ​ເບ້ຍ​ປະ​ກັນ​ຕາມ​ພັນ​ທະ​ດັ່ງ​ນີ້:

  1. ມູນ​ຄ່າ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຂອງ​ຜູ່​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ສຸກ​ສາ​ລາ: 5,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງ​ທັງ​ກວດ​ເຂດນອກແລະນອນ​ໂຮງ​ໝໍ.
  2. ມູນ​ຄ່າ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຂອງ​ຜູ່​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ເມືອງ: 10,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງກວດ​ເຂດນອກແລະ 30,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ນອນ​ໂຮງ​ໝໍ (ກໍ​ລະ​ນີ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເກັບ).
  3. ມູນ​ຄ່າ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຂອງ​ຜູ່​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ແຂວງ: 15,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງກວດ​ເຂດນອກແລະ 30,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ນອນ​ໂຮງ​ໝໍ (ກໍ​ລະ​ນີ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເກັບ).
  4. ມູນ​ຄ່າ​ເງິນ​ສົມ​ທົບ​ຂອງ​ຜູ່​ປະ​ກັນ​ຕົນ​ທີ່​ໂຮງ​ໝໍ​ພາກ ຫຼື ສູນ​ກາງ: 20,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງກວດ​ເຂດນອກແລະ 30,000 ກີບຕໍ່​ກໍ​ລະ​ນີ​ນອນ​ໂຮງ​ໝໍ (ກໍ​ລະ​ນີ​ສົ່ງ​ຕໍ່​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ​້ເກັບ).